ഹഡ്കോ വായ്പ ; കുടിശിക അടച്ചാല്‍ മാത്രമെ പുതിയ വായ്പാ അനുവദിക്കൂ .

0
38

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം തുടങ്ങിയ എണ്‍പതിനായിരത്തോളം വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പ്രതിസന്ധിയില്‍. 4000കോടിയുടെ ഹഡ്കോ വായ്പ ഇതുവരെ കിട്ടാത്തതാണ് കാരണം. മുന്‍ വായ്പകളുടെ കുടിശികയായ 63 കോടി രൂപ അടച്ചാല്‍ മാത്രമെ പുതിയ വായ്പാ അനുവദിക്കാനാകൂ എന്നാണ് ഹഡ്കോ നിലപാട്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം തുടങ്ങിയ എണ്‍പതിനായിരത്തോളം വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പ്രതിസന്ധിയില്‍. 4000കോടിയുടെ ഹഡ്കോ വായ്പ ഇതുവരെ കിട്ടാത്തതാണ് കാരണം. മുന്‍ വായ്പകളുടെ കുടിശികയായ 63 കോടി രൂപ അടച്ചാല്‍ മാത്രമെ പുതിയ വായ്പാ അനുവദിക്കാനാകൂ എന്നാണ് ഹഡ്കോ നിലപാട്.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here