സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമികവിനു അവസരമൊരുക്കി മലനാട് ടിവി

മത്സ്യത്തിന് ജലമില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്നതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന് സമൂഹമില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്നതും ..അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് എന്ന് അർത്ഥശങ്കയില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയുന്നതും ..അതിനാൽ മനുഷ്യനെ, സമൂഹത്തെ, ജീവജാലങ്ങളെ ,പ്രകൃതിയെ കാത്തുസംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഈ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം തേടുന്ന കലാലയങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യാ  ദർശൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആദ്യ ജീവകാരുണ്യ വാർത്താ ചാനൽ മലനാട് ന്യൂസുമായി സഹകരിച്ച് സ്വരം 2018 (SOCIAL WORK ACADEMIC RESEARCHER’S APTITUDE MEET) പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ..പ്രമുഖരായ ,ശാസ്ത്ര , പരിസ്ഥിതി ,ജീവകാരുണ്യ ,സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരോടൊപ്പവും  അധികാരികൾക്കൊപ്പവും സംവേദിക്കുവാനും ആശയ വിനിമയം നടത്തുവാനും സാമൂഹികശാസ്ത്രം ഐശ്ചികമായി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും കലാലയ മേധാവികളെയും ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്കു ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ..ആദ്യഘട്ടമെന്നനിലയിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും കോളേജ് അധികാരികളുടെ സാക്ഷ്യ പത്രവുംമെയിൽ ചെയ്യുക

email: swaram2018@malanadunews.com

9947893694

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *