പയ്യന്നൂരിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ

പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ. രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകീട്ട് ആറുവരെയാണ് ഹർത്താൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *