ബാബുരാജിനെ സഹായിക്കുക.

എല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാതെ കാലംകഴിക്കുന്നവരുടെയും ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ലോകം കീഴടക്കിയരുടെയുമാണല്ലോ ലോകം. നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരും തൊഴിലെടുത്തു ജീവിതം നയിച്ചവരും പെട്ടെന്ന് അസുഖബാധിതരായി നാലുചുവരുകളിലേക്കു പിൻവാങ്ങുന്നവരെയും യഥേഷ്ടം കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, അവരെ കണ്ടെത്താനോ സഹായിക്കാനോ ഒത്തുകൂടുന്നവരെയും നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ, അവരുടെയൊന്നും കണ്ണും കാതുമെത്താതെ ഒരു...

Latest News

Most Read